Name Nick SVN Files maintained
upto-
date
out-
dated
wip sum
Babikov Yuriyalien102102
Andrey Bezrukovaur641641
Boris Fleytlikhbfl138138
Andrey Demenevblindman1515
Alexey Egorovcountzero2525
Daniil Reuzhkovdaniil 44
Boris Klimenkodas8585
Alexander Moskaliovirker8787
Konstantin Yanivkyaniv99
Alexey Pyltsynlex15461546
Maxim Chabanmch811811
Mikhail Baranovnorthcat212212
Andrey Gromovrjhdby311723119
Evgeniy Syuzevseprize11
Sergey Panteleevsergey18121812
unknownshafff 11
Shein Alexeyshein915915
Vinyarchuk Dmitrytmn103931042
Antony Dovgaltony20011414
Alexander Voytsekhovskyyyoung0