Name Nick SVN Files maintained
upto-
date
out-
dated
wip sum
Babikov Yuriyalien102102
Andrey Bezrukovaur6412643
Boris Fleytlikhbfl138138
Andrey Demenevblindman1515
Alexey Egorovcountzero2525
Daniil Reuzhkovdaniil 44
Boris Klimenkodas8585
Alexander Moskaliovirker85388
Konstantin Yanivkyaniv99
Alexey Pyltsynlex153411535
Maxim Chabanmch8111812
Mikhail Baranovnorthcat212212
Andrey Gromovrjhdby300843012
Evgeniy Syuzevseprize11
Sergey Panteleevsergey270270
unknownshafff 11
Shein Alexeyshein9175922
Vinyarchuk Dmitrytmn104211043
Antony Dovgaltony20011414
Alexander Voytsekhovskyyyoung0