Name Nick SVN Files maintained
upto-
date
out-
dated
wip sum
Babikov Yuriyalien102102
Andrey Bezrukovaur643643
Boris Fleytlikhbfl141141
Andrey Demenevblindman1515
Alexey Egorovcountzero2525
Daniil Reuzhkovdaniil 44
Boris Klimenkodas8585
Alexander Moskaliovirker8888
Konstantin Yanivkyaniv88
Maxim Chabanmch858858
Mikhail Baranovnorthcat212212
Andrey Gromovrjhdby23052305
Evgeniy Syuzevseprize11
unknownshafff 11
Shein Alexeyshein925925
Vinyarchuk Dmitrytmn10431043
Antony Dovgaltony20011414
Alexander Voytsekhovskyyyoung0