Name Nick SVN Files maintained
upto-
date
out-
dated
wip sum
Babikov Yuriyalien102102
Andrey Bezrukovaur643643
Boris Fleytlikhbfl138138
Andrey Demenevblindman1515
Alexey Egorovcountzero2525
Daniil Reuzhkovdaniil 44
Boris Klimenkodas8585
Alexander Moskaliovirker8888
Konstantin Yanivkyaniv99
Alexey Pyltsynlex14161416
Maxim Chabanmch813813
Mikhail Baranovnorthcat212212
Andrey Gromovrjhdby30123012
Evgeniy Syuzevseprize11
unknownshafff 11
Shein Alexeyshein924924
Vinyarchuk Dmitrytmn10431043
Antony Dovgaltony20011414
Alexander Voytsekhovskyyyoung0