Name Nick SVN Files maintained
upto-
date
out-
dated
wip sum
Babikov Yuriyalien102102
Andrey Bezrukovaur643643
Boris Fleytlikhbfl1401141
Andrey Demenevblindman1515
Alexey Egorovcountzero2525
Daniil Reuzhkovdaniil 44
Boris Klimenkodas8585
Alexander Moskaliovirker8888
Konstantin Yanivkyaniv99
Maxim Chabanmch819819
Mikhail Baranovnorthcat212212
Andrey Gromovrjhdby255452559
Evgeniy Syuzevseprize11
unknownshafff 11
Shein Alexeyshein9213924
Vinyarchuk Dmitrytmn104211043
Antony Dovgaltony20011414
Alexander Voytsekhovskyyyoung0