Name Nick SVN Files maintained
upto-
date
out-
dated
wip sum
Babikov Yuriyalien102102
Andrey Bezrukovaur641641
Boris Fleytlikhbfl138138
Andrey Demenevblindman1515
Alexey Egorovcountzero2525
Daniil Reuzhkovdaniil 44
Boris Klimenkodas8585
Alexander Moskaliovirker8787
Konstantin Yanivkyaniv99
Alexey Pyltsynlex15351535
Maxim Chabanmch811811
Mikhail Baranovnorthcat212212
Andrey Gromovrjhdby30093009
Evgeniy Syuzevseprize11
Sergey Panteleevsergey700700
unknownshafff 11
Shein Alexeyshein915915
Vinyarchuk Dmitrytmn104111042
Antony Dovgaltony20011414
Alexander Voytsekhovskyyyoung0